O rozdílu mezi liberalismem a tradicionalismem

„Proč si můžeme být jisti, že nastává zlom a éra liberalismu je u konce? Protože byl podlomen ekonomický mechanismus, na němž vyrostla střední třída.“

Demokracie je, jak známo, vláda demokratů. Ale co je liberalismus? Pokud vyjdeme ze stejné logiky moci, pak liberalismus je vláda finančníků. A specifičnost této moci určuje řadu důležitých rysů moderního liberalismu.

V rámci tradičních hodnotových systémů není žádný zvláštní problém se zachováním sociální stability ve společnosti. Ve skutečnosti prakticky každý tradiční systém byl historicky vytvořen svým způsobem jako soustava „pravidel soužití“, a to v době přechodu od kmenové společnosti k městskému státu a státu vůbec. Jakmile někde nastala situace, že lidé byli odtrženi od svých rodů (a tedy od stařešinů, jimž náležela pravomoc řešit individuální a kolektivní spory), tato pravidla se musela objevit a také se objevila. A pokud jde o jejich účinnost, pozdější legalizace (včetně dovolávání se bohů) již další efekt neměla.

Ale je tu jeden háček. Problém je v tom, že žádný z tradičních hodnotových systémů neschvaloval lichvu. Ve vztahu ke svým členům, abychom byli přesní. To je důvod, proč s rostoucím vlivem bankéřů a finančníků vznikla potřeba vybudování nějakého nového systému sociální stability a zároveň zničení toho starého, který byl založen na tradičních hodnotách.

Domnívám se, že samotné povýšení finančníků (čti penězoměnců) na nejvyšší sociální příčky bylo možné jen proto, že severní Evropa prožívala v polovině druhého tisíciletí po Kristu naprosto katastrofální ekonomické kataklyzma (malou dobu ledovou). Tam prostě nebylo na výběr. Musel se rychle změnit ekonomický model ve prospěch zvýšení produkce, aby bylo možné ji směňovat s jihem za potraviny. A první nejdůležitější krok tak byl učiněn. Pak se ukázalo, že nový (kapitalistický) model ve srovnání s feudalismem přinesl zrychlený rozvoj, a tak se začal přirozenou cestou aktivně rozšiřovat.

V důsledku se rozšiřovala i území, kde finančníci získávali autoritu a jejich role neustále rostla, protože kontrolovali přerozdělení přidané hodnoty v ekonomice. A tradiční hodnoty jim překážely stále více a více. Zejména proto, že nebylo možné legalizovat jejich status na úroveň společenského postavení.

Pro potřeby „ořezání“ tradiční hodnotové báze (a zrušení zákazu lichvy) byl zvolen liberalismus postavený na „svobodě“ chápané jako právo každého člověka zvolit si sám vlastní hodnotovou bázi. Pro mnoho lidí se tento přístup zdál přitažlivý, ale má jeden vážný nedostatek: ničí onen tradiční hodnotový základ, na kterém byla založena sociální stabilita společnosti a státu. Proto bylo zapotřebí nových jistin společenského pořádku.

Tuto funkci měly nadále převzít zákony. Lidem bylo řečeno, že porušovat stabilitu nelze nikoliv proto, že je to v rozporu s obecnými a božskými pravidly, ale proto, že je to v rozporu s formálními podmínkami, které kdosi vymyslel a nějakým způsobem („demokratickým“) legalizoval. „Nepokradeš“ byl univerzální princip, trestní paragraf je ustanovení veskrze relativní. Nakonec je to dobře vidět v dnešní společnosti. Vše by mohlo být dobré (z hlediska finančníků), kdyby „právní stát“ neměl v jádru vážné trhliny.

Problém je v situaci, kterou dobře znají právníci: zákon funguje pouze tehdy, pokud existuje všeobecná shoda na jeho provádění. Pokud ho však považuje za nespravedlivý a nesprávně uplatňovaný alespoň 30 % populace, nemá žádný účinek (i když soudy budou trestat jeho neplnění). A v každé zemi jsou lidé, kteří zákon nerespektují: boháči a nuzáci. První skupina je pevně přesvědčena o tom, že se jí to vyplatí, druhá prostě nemá co ztratit. Samozřejmě, že skutečný obraz je poněkud složitější (existují různé zákony a tresty za jejich porušení jsou odlišné), ale obecně stojí otázka vcelku jasně: k tomu, aby bylo možné zákonem nahradit tradiční hodnoty jako základ sociální stability, je nezbytně nutné, aby ve společnosti existovala velká skupina lidí (alespoň 50 %) se střední životní úrovní.

Tato skupina musí na jedné straně vlastnit hodnoty a majetek (včetně nemovitostí), na druhé straně nesmí mít tak velké příjmy, aby si tato aktiva mohla ochránit vlastními silami. A pak zoufale potřebuje zákony na ochranu svého majetku. A kvůli jejich účinnosti je připravena k obraně celého systému (včetně donucovacích orgánů a silových struktur) společně se zákony, které potřebovali právě finančníci.

Podotýkám, že splnění výše uvedené podmínky je dosti obtížné – dokonce ani v USA mezi 60. a 70. lety minulého století slovutná „střední třída“ do výše 50 % obyvatel nedosáhla. Ale na počátku 80. let, začátkem Reaganovy politiky a její úvěrové stimulace soukromé poptávky se řešení problému vytvoření silné střední třídy v hlavních zemích „západního“ globální projektu stalo možné. A v důsledku toho bylo rovněž možné vyhlásit válku tradičním hodnotám.

Jestliže doposud se dominance finančního sektoru pečlivě utajovala, s rostoucí silou liberálních metod řízení společnosti nebylo již nutné toto tajemství skrývat. Zato bylo velmi důležité, aby alternativní model sociální stability a tradiční hodnoty zůstaly mimo zřetel. Jen tak je zrušit bylo dost těžké (přestože „okno Overtona“ bylo otevřeno a například pronásledování katolické církve ve Francii je již běžnou záležitostí), zato bylo možné začít pracovat na likvidaci rodiny coby hlavního nástroje předávání tradičních hodnot mezi generacemi. (Joseph Overton teoreticky zdůvodnil společenskou přijatelnost perverze a vypracoval metodu její legalizace pod názvem „okno možností“ – pozn. překl.)

Ve stejné době započaly kolosální práce na podpoře homosexuality a dalších zvráceností, gay průvody, speciální výchova dětí a juvenilní justice. Hlavním úkolem bylo rozvrátit základy rodiny, aby rodiče nepřenesli na děti extrémně nebezpečnou „nákazu“ tradičními hodnotami. Mimochodem právě tato logika liberalizace Západu vedla k plíživému zavedení juvenilní justice. A bude nutné vynaložit mnoho úsilí k odstranění zla, které již stihla napáchat.

Proč si můžeme být jisti, že nastává zlom a éra liberalismu je u konce? Protože byl podlomen ekonomický mechanismus, na němž vyrostla střední třída. A bez něj liberální systém není schopen zajistit sociální stabilitu, což znamená, že země západního globálního projektu budou jedna po druhé upadat do období chaosu, do něhož dříve uvrhávaly „cizí“ země a civilizace. A z tohoto chaosu se bude možné dostat pouze prostřednictvím tradicionalismu. Ten se v první řadě bude muset vypořádat právě s projevy liberalismu.

Takový scénář je samozřejmě pomalý a bude trvat mnoho desetiletí, ale znamená pozitivní východisko pro lidstvo, na rozdíl od liberálního scénáře, který dominoval předchozím desetiletím.

Michail Chazin

Zdroj: izborsk-club.ru

Překlad: ralh

Foto: YouTube.com

Ohodnotit článek
(5 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je pátek 18. října 2019 a svátek má Lukáš.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama